Privat | Erhverv

Forebyg skade mod brandfarlige væsker og brandbart affald


Bliv klogere på, hvordan du forebygger brandskader, hvis du håndterer brandfarlige væsker og brandbart affald.

Før skaden sker

  • Hold altid brandfarlige væsker afskilt fra antændelseskilder.
  • Større mængder af brandfarlige væsker skal være brandsikkert adskilt og godkendt af beredskabschefen.
  • Sørg for at affaldscontainere er placeret i en forsvarlig afstand fra hovedbygningerne. Dette minimerer risikoen for, at en evt. brand breder sig til bygninger, naboer eller andet oplag.
  • Selvantændeligt affald, som eksempelvis affald der har været i forbindelse med linolie, bør du lægge i metalbeholdere med tætsluttende låg. Sørg for at flytte det til et sikkert sted uden for bygningen.
  • Begræns oplag af emballage, pap, flamingo, plastic m.m. i bygningen.