Privat | Erhverv

Forstå din pension


Hos os kan du selv vælge, om du vil have et gennemsnitsrenteprodukt i Alm. Brand Liv og Pension eller et markedsprodukt i Sydbank - eller en kombination.

Pensionsopsparing i gennemsnitsrente

Hvis du gerne vil have tryghed for dine pensionsudbetalinger, er det denne løsning, du skal vælge. Du er garanteret en minimumsudbetaling baseret på den højeste mulige rente som er tilladt af Finanstilsynet. De sidste mange år har vi dog givet væsentligt højere afkast. For tiden giver vi 3 %, som lige nu er den højeste depotrente på markedet.

Forstå gennemsnitsrente

En pensionsopsparing med gennemsnitsrente - eller traditionelle pensionsordninger, som de også kaldes - er baseret på forsikringstankegangen, hvor du som kunde deltager i et fællesskab, dvs. en gruppe af kunder.


Har du en livsforsikring, der dækker ved dødsfald, eller en forsikring der dækker, hvis du mister erhvervsevnen, betaler du ind til fællesskabet. Fællesskabets kasse betaler så til dem, der bliver syge eller til de efterladte ved dødsfald.


Hvis du har en ordning, hvor du sparer op til pensionen, indgår du i et investeringsfællesskab. Alle indbetalingerne bliver investeret i værdipapirer og i fast ejendom. Afkastet går ind i investeringsfællesskabet, som betaler en rente (depotrenten) til dig som kunde.

 

For at kunne give en stabil rente tilstræber vi, at depotrenten ikke svinger for meget fra år til år. I år med højt afkast gemmer vi en del af afkastet til senere år, og i år med lavt afkast tager vi fra det opsparede afkast.


Depotrenten i det enkelte år afhænger af, hvilken kundegruppe du tilhører. Læs mere om kundegrupper i næste punkt.

Ifølge loven skal overskud eller underskud fordeles i forhold til, hvem der har bidraget til det. Det hedder kontributionsprincippet.

Princippet betyder, at vi skal opdele vores kunder i et antal kundegrupper efter Finanstilsynets retningslinjer.

 

 • Rentegrupper - ud fra grundlagsrente
 • Risikogrupper - ud fra forsikringsrisiko
 • Omkostningsgrupper - ud fra omkostninger

 

Grundlagsrente

Når vi som forsikringsselskab beregner, hvad vi kan garantere dig i udbetaling, så baserer vi denne beregning på en grundlagsrente. Grundlagsrenten er fastsat ud fra, hvad vi som minimum forventer at opnå i afkast. Disse afkastforventninger varierer gennem tiderne, og derfor kan din pensionsordning være baseret på andre forventninger end andre kunders.
 
Vi har opdelt vores kunder i grupper, hvor afkastforventningerne, der ligger til grund for beregningen er nogenlunde ens. Inddelingen er foretaget for at sikre, at du får en rimelig andel af overskuddet.

Vores pensionsordninger er opdelt i grupper med:

 

 • en gennemsnitlig grundlagsrente op til 0,01 % (rentegruppe B)
 • en gennemsnitlig grundlagsrente mellem 0,01 % og 0,51 % (rentegruppe A)
 • en gennemsnitlig mellem 0,51 % og 1,51 % (rentegruppe 0)
 • en gennemsnitlig grundlagsrente mellem 1,51 % og 2,51 % (rentegruppe 1)
 • en gennemsnitlig grundlagsrente mellem 2,51 % og 3,51 % (rentegruppe 2)
 • en gennemsnitlig grundlagsrente over 3,51 % (rentegruppe 3)

 

Nye pensionsordninger etableres på det højest mulige grundlagsrente, der er tilladt af Finanstilsynet og placeres i rentegruppe B.

Vi investerer pensionsmidlerne bedst muligt for hver gruppe i forhold til den enkelte gruppes risikovillighed. Se hvordan under "Investeringssammensætning" længere nede på siden.

  

Forsikringsrisiko

Vi opdeler vores kunder i tre grupper, så du placeres i gruppe med andre kunder, der har en forsikringsrisiko, der ligner din. Som kunde er du solidarisk med de øvrige kunder i din egen gruppe. Det betyder, at prisen afhænger af, hvor mange i din gruppe, der betaler og hvor mange, der skal have udbetalt penge.

Vi opdeler vores kunder ud fra tre typer forsikringsprodukter:

 • Udbetaling ved død
 • Udbetaling ved invaliditet
 • Udbetaling så længe man lever (Livrente)

Grupperne er valgt, så f.eks. prisen for en forsikring ved invaliditet ikke berøres af, hvor mange kunder, der dør.

 

Særligt for udbetalinger, så længe man lever

Vi lever generelt længere end tidligere. Det er derfor blevet dyrere at sikre sig en udbetaling, så længe man lever, end vi i Alm. Brand oprindeligt havde regnet med. Det skal vores nye kunder, der opretter et livrenteprodukt ikke betale for, så derfor er de placeret i deres egen gruppe.

 

Omkostninger

De omkostninger, du betaler til Alm. Brand, er afstemt i forhold til de udgifter, der er på din ordning. Der er derfor ingen grund til at opdele vores kunder i forskellige omkostningsgrupper.

Hos os har vi et gennemsnitsrenteprodukt med tilknyttet garanti. Garantien betyder, at du mindst får den udbetaling, som fremgår af din dækningsoversigt. Derudover kan der være mulighed for at få bonus. Bonus er ikke garanteret.


Garantiregnskab og bonusregnskab

Populært sagt kan man sige, at vi fører to regnskaber for din ordning.


Et "garantiregnskab" og et "bonusregnskab". Hvis der på pensionstidspunktet står flere penge på bonuskontoen end på garantikontoen, får du bonus. Du får altså det bedste af de to regnskaber.

 
Bonus kan opstå ved, at vi i gennemsnit har kunnet forrente din bonuskonto med en højere rente (depotrente), end den rente garantien er baseret på (grundlagsrente). Bonus kan også opstå ved, at vi har trukket et lavere beløb til omkostninger eller forsikringsdækning, end det vi har forudsat ved beregningen af garantien.

 

Depotrenten er ikke garanteret og kan godt i perioder være lavere end den rente, garantien er baseret på.

 

Se, hvad du er garanteret i pension i Mit Kundeoverblik.

Log på Mit Kundeoverblik 

Et overskud på pensionsordninger opstår, når f.eks. depotrenten er højere end grundlagsrenten.

 
Et sådan overskud kan anvendes til at forøge den garanterede pensionsudbetaling. Det gør vi med de pensionsordninger, der er beregnet på samme grundlag, som det vi beregner vores nye kunders pensionsordninger på.

 

F.eks. for kunder med en grundlagsrente på helt op til 4,5 % efter skat er det ikke på samme måde forsvarligt at øge de garanterede pensionsudbetalinger, da det kan være svært for Alm. Brand at opnå den nødvendige forrentning (grundlagsrenten) fremover. Derfor vil det være naturligt at reducere depotrenten for disse kunder, men det, mener vi ikke, er nogen god løsning. Derfor øger vi pensionsopsparingen med depotrenten, men undlader at øge de garanterede pensionsudbetalinger.

 

Når din pensionsopsparing er øget tilstrækkeligt i forhold til de garanterede pensionsudbetalinger, vil overskuddet igen blive anvendt til også at hæve de garanterede pensionsudbetalinger.

En prognose er ikke noget vi lover, men et udtryk for vores bedste bud på fremtiden. Det er altid de faktiske forhold, der er afgørende for, hvordan din pension udvikler sig.

Beregning af din forventede pensionsopsparing i Alm. Brand Liv og Pension tager udgangspunkt i Rådet for Pensionsprognosers branche forudsætninger om investeringernes forventede afkast. Derudover indgår vores forventede investeringspolitik og den depotrente, som vi på den baggrund kan give dig. Du skal derfor læse prognosen, som vores kvalificerede bud på, hvordan din pension vil udvikle sig.

Se Rådet for Pensionsprognosers brance forudsætninger


Når du vurderer, om din pension er tilstrækkelig, kan du bruge prognosen som rettesnor, ikke som en garanti.

Det er nutidsværdien, du skal lægge mest vægt på, når du ser buddet på dine forventede udbetalinger. Nutidsværdien viser dig, hvilken købekraft vi forventer, at din pension har i forhold til i dag. Vi omregner den forventede værdi på pensioneringstidspunktet til nutidskroner på baggrund af branchens forventninger til den fremtidige inflation.

 

Usikkerhed ved beregning af din udbetaling

Udbetalingen ved forventet afkast er vores bedste bud på, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension. Beregningen er lavet ud fra nogle centrale antagelser og gennemsnitsbetragtninger om afkast, inflation, levetid og skat. Vi kan ikke forudsige præcist, hvordan disse forhold udvikler sig i fremtiden. Derfor kan vi heller ikke sige med sikkerhed, hvor meget du vil få udbetalt.

 

Usikkerhed om afkast

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. De to tal viser dine udbetalinger, hvis de finansielle markeder udvikler sig bedre eller dårligere end forventet. Din udbetaling vil med stor sandsynlighed (90%) komme til at ligge mellem udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast.

 

Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er medregnet i udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, skatteregler, levetider mv. er ikke medregnet.

 

Læs mere om beregningsmetoden, og hvad prognosen kan bruges til og ikke kan bruges til hos Forsikring og Pension.

 

For alle kunder med en opsparing i gennemsnitsrente har vi beregnet og offentliggjort de årlige omkostninger i kr. (ÅOK) og de årlige omkostninger i procent (ÅOP) for året 2010 og frem.

 

ÅOK og ÅOP for året er tilgængelige i Mit Kundeoverblik umiddelbart efter offentliggørelsen af et årsregnskab. Se hvordan Alm. Brand ligger i forhold til branchen i øvrigt på www.faktaompension.dk


Metodebeskrivelse

Metodebeskrivelsen er opdelt i et beskrivende afsnit og et afstemningsskema, så det både beskrives, hvordan der regnes, samt hvilke værdier der på bestandsniveau indgår i beregningen.

Se metodebeskrivelsen

 

Selskabs- og revisionserklæring vedr. metodebeskrivelse

Selskabs- og revisionserklæringerne skal ses som dokumentation af, at vores beregninger af ÅOK og ÅOP følger branchestandarderne.

Se selskabserklæring
Se revisionserklæring

 

Forsikring og Pensions krav til metodebeskrivelse

Kravene til metodebeskrivelsen er beskrevet i nedenstående LP-information.
Se LP-information


Arkiv

Du kan se dokumenter for tidligere år herunder:

 

2019

Se metodebeskrivelsen

Se selskabserklæring
Se revisionserklæring

Se LP-information

 

2018

Se metodebeskrivelsen
Se selskabserklæring
Se revisionserklæring
Se LP-information

 

2017

Metodebeskrivelse

Selskabserklæring

Revisionserklæring

LP-information

 

 

 

 

Nej, de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og de årlige omkostninger i procent (ÅOP) indeholder alle omkostninger.


Omkostninger ved gennemsnitsrente
Hvis du har en pensionsordning i gennemsnitsrente hos os, kan du se dine omkostninger ved at logge på Mit Kundeoverblik. Her kan du under "Nøgletal" se dine omkostninger opgjort i kr. (ÅOK) og i % af opsparingen (ÅOP).

Log på Mit Kundeoverblik 

Overblikket over din pensionsordninger giver vi dig på "Mit Kundeoverblik", hvor du bl.a. kan se:

 

 • Din garanterede og forventede pensionsudbetaling
 • Dine forsikringsdækninger
 • Udviklingen i opsparingen hver måned
 • Nøgletal
 • Skatteoplysninger

Log på Mit Kundeoverblik 

Her finder du den faktiske fordeling af investeringerne samt investeringsstrategien for den samlede pensionsopsparing i Alm. Brand Liv og Pension.

 

Første kolonne i tabellen viser en oversigt over de samlede investeringer ved udgangen af sidste år. I den anden kolonne er vist den investeringsstrategi, som er aftalt for i år. Tabellen er opdelt i de aktivklasser, som fremgår af branchens fælles forudsætninger for afkast m.v.

 

 

Faktisk investeringsfordeling ultimo 2021

Investeringsstrategi 2022

Stats- og realkreditobligationer 55 % 56 %
Investment grade obligationer 10 % 10 %
High-yield obligationer 2 % 2 %
Emerging markets statsobligationer 6 % 6 %

Globale aktier

14 % 14 %

Emerging markets aktier

0 % 0 %

Private equity

0 % 0 %

Infrastruktur

0 % 0 %
Ejendomme 14 % 14 %
Hedgefonde 0 % 0 %
I alt 100 % 100 %

 

Fordelingen på enkelte aktier kan ses under "Hvilke aktier har vi investeret i?" længere nede på siden.

Når vi investerer din pensionsopsparing, gør vi det ud fra en investeringsstrategi. Herunder kan du se investeringsstrategien for i år sammen med en oversigt over, hvordan vi havde investeret ved udgangen af sidste år. Vær opmærksom på, at oversigterne er opdelt efter rentegrupper - læs mere om rentegrupper under "Hvad er kundegrupper?".

 

Investeringer - rentegruppe A

Investeringer - rentegruppe B

Investeringer - rentegruppe 0

Investeringer - rentegruppe 1

Investeringer - rentegruppe 2

Investeringer - rentegruppe 3

 

Du kan i Mit Kundeoverblik under "Lidt af hvert" se, hvilken rentegruppe din ordning tilhører. 

Log på Mit Kundeoverblik 

Her finder du den samlede investering, som den så ud ved udgangen af december 2021.

Investeringsaktiver (pdf)

Vil du have mere information om pension, anbefaler vi forsikringsbranchens PensionsABC. 

Se PensionsABC

Pensionsopsparing i markedsrente

En pensionsopsparing med markedsrente er baseret på det afkast, dine investeringer giver. Afkastet afhænger altså af, hvordan markedet det enkelte år udvikler sig, og hvad du har investeret i. 

 

Det betyder, at afkastet af din pensionsopsparing kan svinge fra år til år, da afkastet følger udviklingen på markedet. 

 

Med et markedsprodukt hos Sydbank er du med i en puljeordning, som du kan læse mere om her

Måske du også overvejer