Privat | Erhverv

Retshjælp


Retshjælp er en dækning, der kan være tilknyttet en eller flere af dine private forsikringer. Få svar på, hvornår retshjælp dækker og hvordan du søger om retshjælp.  

Hvad er retshjælp, og hvornår kan det bruges?

Retshjælp giver dig økonomisk hjælp til sagsomkostninger ved visse private tvister. Ved en tvist forstås en konkret aktuel konflikt, som parterne ikke selv kan løse, og som kan afklares ved en domstol eller voldgift. Almindelig advokatrådgivning er ikke omfattet.

 

Det er bl.a. en betingelse for at opnå retshjælpsdækning, at retssagen er relateret til din forsikring, og at den er rimelig at føre. Hvis sagen kan indbringes for et klagenævn, eller påklages indenfor det offentlige system, skal du afprøve disse muligheder først.

 

Der er nogle sager, hvor retshjælp generelt ikke dækker. Det gælder bl.a. for skattesager med myndigheder, inkassosager, skilsmissesager, sager om dødsbobehandling og arv, og tvister i relation til dit nuværende eller tidligere arbejde.

Se de gældende retshjælpsbetingelser (pr. 1. januar 2016)

Fakta om retshjælp

Der er mulighed for at få dækket sagsomkostninger op til 225.000 kr. Hvis du har fået medhold i første instans, og sagen er blevet anket af din modpart, er det muligt at få dækket sagsomkostninger helt op til 450.000 kr.

 

Selvrisikoen er 10 % af sagens samlede omkostninger, dog minimum 2.500 kr., og der er ingen selvrisiko ved sager, der behandles som en småsag (dvs. med en sagsgenstand på under 50.000 kr. eller ved anerkendelsesspøgsmål).

Almindelige sager

Ved sager med en sagsgenstand over 50.000 kr. er følgende omkostninger omfattet af retshjælpsdækningen:

 

 • Egne sagsomkostninger
 • Pålagte omkostninger til modparten fastlagt af retten
 • Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten
 • Omkostninger til retsmægling, som forudgående skal godkendes af os
 • Andre sagsomkostninger, som vi individuelt skal godkende


Forliges sagen, skal retten tage stilling til sagsomkostningerne. Alternativt skal vi spørges, om vi kan godkende parternes fordeling af sagsomkostningerne inden, at der indgås en endelig aftale. 

 

Har du selv udgifter til eksempelvis rejser eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sagen, kan det ikke søges dækket under retshjælpsforsikringen.

 

Småsager

Ved sager med en sagsgenstand på under 50.000 kr. eller ved anderkendelsessøgsmål er følgende omkostninger omfattet af retshjælpsdækningen:

 • Retsafgifter
 • Udgifter til sagkyndig erklæring godkendt af retten
 • Egne sagsomkostninger til advokat til hovedforhandlingen i retten
 • Pålagte sagsomkostninger til modparten
 • Øvrige sagsomkostninger, som skal godkendes individuelt af os

 

Forliges sagen, skal retten tage stilling til sagsomkostningerne. Alternativt skal vi spørges, om vi kan godkende parternes fordeling af sagsomkostningerne, hvis sagen er så langt, at retten har udarbejdet fortegnelse over parternes påstande. 

 

Har du selv udgifter til f.eks. rejser eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sagen, kan det ikke søges dækket under retshjælpsdækningen.

For at vi kan tage stilling til retshjælp, skal vi have en skriftlig ansøgning om retshjælp.

 

Ved sager under den procesform ved retten, der hedder småsagsprocessen, kan du selv søge om retshjælp.

 

Hvis sagen hører under den procesform ved retten, der hedder den almindelige proces, skal vi modtage retshjælpsansøgning fra den advokat, der skal føre sagen på dine vegne. Det samme gælder, hvis sagen skal starte op med isoleret bevisoptagelse, ved skel- og hegnsforretninger og huslejenævnssager.

Uanset om der søges om retshjælp til en sag under småsagsprocessen eller den almindelige proces, skal ansøgningen så vidt muligt indeholde oplysninger om:  

 • Beskrivelse af dine og modpartens påstande og anbringender, f.eks. i form af udkast til stævning og svarskrift inkl. evt. bilag. Alternativt skal vi have en sagsfremstilling med en nærmere juridisk redegørelse med henvisning til lov, domme, juridisk litteratur mv., som støtter dine påstande og anbringender.
 • Kopi af den forudgående korrespondance i sagen, hvor vi også kan se modpartens stillingtagen i sagen.
 • Andre relevante bilag, f.eks. kopi af købsaftale, lejeaftale, tilstandsrapport, fagmandsudtalelser, afgørelser fra anke- eller klagenævn, billeder osv.
 • Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal vi have kopi af din og evt. ægtefælles/samlevers årsopgørelse for de seneste to år og oplysning om antal hjemmeboende børn under 18 år som dokumentation for, at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.