Privat | Erhverv

Struktur og ledelse


Alm. Brand A/S er en finansiel koncern med hovedvægten lagt på forsikring. Vi beskæftiger os med skades-, livs- og pensionsforsikring, pensionsopsparing samt bankvirksomhed.

Koncernstruktur

Ejerforhold

Hovedaktionær i Alm. Brand A/S er Alm. Brand af 1792 fmba med en ejerandel på omkring 60 %. Alm. Brand af 1792 fmba er en forening med begrænset ansvar og er majoritetsaktionær i Alm. Brand A/S.


Alle skadeforsikringskunder i Alm. Brand Koncernen er automatisk medlemmer af foreningen med de rettigheder - men uden forpligtelser - dette giver ifølge vedtægterne.

Læs mere om Alm. Brand af 1792 fmba 

Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er majoritetsaktionær i det børsnoterede forretningsdrivende selskab; Alm. Brand A/S. Alle skadeforsikringskunderne i Alm. Brand er automatisk medlem af Alm. Brand af 1792 fmba og således medejere af koncernen.

Alle medlemmer af Alm. Brand af 1792 fmba er valgbare og har valgret til Repræsentantskabet i henhold til vedtægterne.

Direktion

Administrerende direktør

Rasmus Werner Nielsen

 


Født: 26.06.1969
Indtrådt i Direktionen i 2019
Ansat i Alm. Brand siden 2017
Uddannelse: Cand. merc. aud.

Bestyrelse


Alm. Brand A/S er et børsnoteret aktieselskab. Den overordnede ledelse består af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er på 12 medlemmer, hvoraf fire er valgt blandt og af koncernens medarbejdere.

 

    

 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for Alm. Brand A/S

 

Reglerne om medarbejdervalg findes i selskabslovens §§ 140-143 og i bekendtgørelse nr. 806 af 28. juni 2010 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. I henhold til disse regler har medarbejderne i et dansk moderselskab og dets danske datterselskaber under visse betingelser ret til at vælge et antal medlemmer til moderselskabets bestyrelse, som – om fornødent afrundet opad – svarer til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og endvidere vælge suppleanter for disse.

 
Medarbejderrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanterne og deres suppleanter er endvidere beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

 

Medarbejderne i Alm. Brand A/S Koncernen har udnyttet retten til at vælge medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse.

 

Bestyrelsen for Alm. Brand A/S har 11 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer er medarbejderrepræsentanter. Der er endvidere valgt suppleanter for de 4 medarbejderrepræsentanter.

 

Medarbejderrepræsentanterne og deres suppleanter er valgt og genvalgt i henhold til den indtil 1. juli 2014 gældende koncernrepræsentationsbekendtgørelse. Medarbejderrepræsentanterne er valgt og genvalgt i 2018 for en 4-årig periode, dvs. for tiden indtil den ordinære generalforsamling i april 2022.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen

 


Født: 17.07.1954
Titel: Gårdejer
Start i bestyrelsen: 20.07.1994
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Formand for bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

 

Bestyrelsesmedlem

Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

Danish Agro A.m.b.a
Danish Agro Finance A/S

 

Direktør

J.H.M. Holding 2010 ApS

 

Bestyrelsesmedlem

DanPiglet A/S
Hesselbjerg Agro A/S
Vilomix International Holding A/S
Dava International Holding A/S
Dan Agro Holding A/S
Landbrug og Fødevarer f.m.b.a
Danish Agro Machinery Holding A/S
Dava Foods Holding A/S
Sjællandske Medier A/S med datterselskaber

Næstformand

Jan Skytte Pedersen


Født: 11.04.1956
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Bankuddannet, Merkonom i finansiering

 

Næstformand for bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand Fond

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen
Herm. Rasmussen A/S
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning
Ringvejens Autolakereri A/S
Eniig a.m.b.a.

 

Næstformand for bestyrelsen

Eniig Holding A/S

 

Direktør
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn,
Skanderborg, Aktieselskab

 

Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg, Aktieselskab
Silkeborg Fodbold College
Fabrikant Michael Sørensens Fond
Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S
Rederiet Viking P/S

Bestyrelsesmedlem

Boris Nørgaard Kjeldsen


Født: 15.10.1959
Titel: Adm. direktør
Start i bestyrelsen: 04.04.2003
Uddannelse: Cand.jur.

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

Kemp & Lauritzen A/S
Aarhus Syd Ejendomme A/S

 

Næstformand for bestyrelsen

Ejendomsforeningen Danmark

 

Direktør
DADES A/S (adm.dir.)
Rådhuspladsen (adm.dir.)
Soeborg Ejendomme ApS (adm.dir.)
Fisketorvet 2 Odense ApS (adm.dir.)
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S

 

Bestyrelsesmedlem 
Benny Johansen & Sønner A/S
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S
Arkitektgruppen A/S
Rådhuspladsen A/S

Bestyrelsesmedlem

Anette Eberhard


Født: 22.03.1961
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 27.04.2015
Uddannelse: Cand. polit.

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Direktør

PKA AIP A/S (direktør og Managing Partner)
PKA Private Funds P/S (adm.direktør)

Bestyrelsesmedlem

Per Frandsen


Født: 12.10.1952
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 23.04.2009
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

"Sia" Per Frandsen Latvia

 

Daglig leder af Per Frandsen CVR 52008417, som driver landbrug i DK, samt udlejning af bolig og erhverv i Flensborg, Tyskland.

Bestyrelsesmedlem

Flemming Fuglede Jørgensen


Født: 17.04.1953
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 30.04.2018
Uddannelse: Landmand

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S
Alm. Brand Fond

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Direktør
Dansk Agrodrift ApS
E.A.R.L Villejovet

 

Landsformand for Bæredygtigt Landbrug

Bestyrelsesmedlem

Karen Sofie Hansen-Hoeck


Født: 28.10.1965
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 24.04.2013

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

Madkulturen (institution 
under Fødevareministeriet)

 

Direktør

Retail Network ApS
Fooducer A/S

 

Medlem af bestyrelse

Danske Spil A/S
Softline A/S
Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Bestyrelsesmedlem

Ebbe Castella


Født: 07.01.1950
Titel: Cand.polit.
Start i bestyrelsen: 25.04.2013

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Helle Låsby Frederiksen


Født: 17.06.1962
Titel: Personaleforeningsformand
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Forsikringshøjskolen/Niveau 4 og 5

 

Formand for bestyrelsen
Personaleforeningen i Alm. Brand Forsikring A/S

 

Medlem af bestyrelsen
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Claus Nexø Jensen


Født: 16.05.1966
Titel: Landbrugsassurandør
Start i bestyrelsen: 30.03.2018
Uddannelse: Exam. Assurandør, merkonom i markedsføring

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand A/S

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Susanne Larsen


Født: 08.02.1964
Titel: Bankrådgiver
Start i bestyrelsen: 27.04.2006
Uddannelse: Uddannet i den finansielle sektor

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Brian Egested


Født: 02.12.1969
Titel: Afdelingschef
Start i bestyrelsen: 30.04.2014
Uddannelse: Exam. Skadekonsulent

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

Ledelsesstruktur

Styring af risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da det direkte påvirker koncernens resultater samt solvens og dermed de fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. 

 

Bestyrelsen i hvert enkelt datterselskab fastsætter og godkender den overordnede politik for påtagelse af risici og fastlægger herudover også de overordnede rammer. Direktionen i de enkelte datterselskaber fastlægger på dette grundlag den operationelle risikostyring. 

De enkelte forretningsområder håndterer de forretningsmæssige risici og er dermed ansvarlig for at identificere, kvantificere og overvåge alle relevante risici inden for forretningsområdet. 

 

Der er herudover etableret en godkendelseskomité for finansielle produkter. Denne skal sikre, at der er etableret forretningsgange, håndteringsrutiner mv., før nye produkter eller aktiviteter kan implementeres, hvilket bidrager til at reducere den operationelle risiko.

Ledende medarbejdere

Direktion

 

Koncernledelse

 

Koncerndirektør, Forsikring (konstitueret)

rasmuswerner.jpg

Rasmus Werner Nielsen


Født 26.06.69
Ansat 15.06.17

Hent stort billede

 

Koncerndirektør, Bank og Pension

Kim Bai Wadstrøm


Født 07.08.64
Ansat 01.08.11

Hent stort billede

Koncerndirektør, Digitalisering, IT og Innovation

Kristian Hjort-Madsen


Født 20.09.77

Ansat 01.10.18

Hent stort billede

Distributionen

Direktør, Region Midt/Nord - Salg, Bank Privat

Lone Bille Schjødt


Født 12.01.64
Ansat 01.08.19

Hent stort billede

Direktør, Region København/Sjælland - Salg, Privat Assurandører

Mark Oswald


Født 01.08.74
Ansat 01.06.98

Hent stort billede

Direktør, Region Syd - Salg, Erhverv og Landbrug

Henrik Kjær


Født 15.11.60
Ansat 19.09.16

Hent stort billede

Direktør - Salg, Storkunder og Pension

Henrik Ekmann


Født 19.03.71

Ansat 01.08.10

 

Hent stort billede

Forretning

Direktør, Skadeservice

Brian Wahl Olsen


Født 25.04.64
Ansat 01.04.06

Hent stort billede

Direktør, Bank, Finansielle Markeder

Jacques Skovgaard-Sørensen


Født 25.12.72
Ansat 01.08.14

Hent stort billede

Direktør, Forsikring, Erhverv

Peter Flemmer 


Født 24.07.71
Ansat 01.05.99

Hent stort billede

Direktør, Forsikring, Privat

Pia Holm Steffensen


Født 11.11.63
Ansat 01.04.01

Hent stort billede

Direktør, Digitalt udviklingsprogram

Laury Kristoffersen 


Født 29.12.68
Ansat 15.07.04

Hent stort billede

Interne Funktioner

Presse- og kommunikationschef

Kristjan Jørgensen


Født 20.05.74
Ansat 01.02.14

Hent stort billede

Direktør, Jura

Tue Klitgaard Christensen


Født 25.06.71
Ansat 01.02.17

Hent stort billede

CFO, Group Chief Risk Officer

Andreas Ruben Madsen


Født 17.03.83

Ansat 01.01.16