Privat | Erhverv

Presse | aug 19, 2021 08:41

Alm. Brand leverer meget tilfredsstillende resultat for 2. kvartal 2021

Jacob Bülow Hansen, Senior presserådgiver abjcha@almbrand.dk
  • Brands resultat for 2. kvartal 2021 eksklusive omkostninger relateret til købet af Codan blev et overskud på 334 mio. kr. før skat mod et overskud af fortsættende aktiviteter på 328 mio. kr. i 2. kvartal 2020. Inklusive førnævnte omkostninger blev resultatet et overskud på 244 mio. kr. Resultatet afspejler en meget tilfredsstillende udvikling i Forsikring og en fortsat tilfredsstillende indtjening i Pension samt et positivt omend lavere investeringsresultat end sidste år.
  • Efter genåbningen af det danske samfund er der kommet yderligere gang i forretningen, hvilket kombineret med positive resultater fra samarbejdet med Sydbank samt gennemførte kampagner har givet fornyet positivt momentum i præmieindtægterne.
  • Brand forventer fortsat et resultat før skat på 700-750 mio. kr. for 2021 eksklusive afløbsresultat for de kommende to kvartaler, jf. opjusteringen offentliggjort i forbindelse med købet af Codan den 11. juni 2021.

 

”Det er et fremragende resultat og det er meget tilfredsstillende, at den egentlige forsikringsdrift udvikler sig sundt og som planlagt. Det er med afsæt i de gode resultater, at vi skaber de bedste forudsætninger for også at lykkes med at skabe det nye og større Alm. Brand, når vi overtager Codan til næste år,” siger adm. direktør Rasmus Werner Nielsen og fortsætter:

 

”Genåbningen af samfundet har betydet, at vi har haft bedre muligheder for at møde vores kunder fysisk. Dette samt de første resultater af partnerskabsaftalerne med Sydbank og VW Semler Finans Danmark er med til at skabe en positiv udvikling i salget.

 

Med købet af Codan breder vi distributionen og partnerskabsmodellen yderligere ud og vi får dermed mulighed for at tilbyde endnu flere danskere forsikringer, der passer ualmindeligt godt til dem.”

 

Alm. Brands resultat for 2. kvartal 2021 blev et overskud på 244 mio. kr. før skat. Renset for omkostninger relateret til købet af Codan blev resultatet et overskud på 334 mio. kr. før skat mod et overskud af fortsættende aktiviteter på 328 mio. kr. før skat i 2. kvartal 2021. Resultatet afspejler en udvikling i såvel Forsikring som Pension, der samlet set er bedre end tidligere forventet. Det indgåede samarbejde med Sydbank bidrog tilfredsstillende i kvartalet og partner-skabet med VW Semler Finans Danmark forventes efter lanceringen i starten af maj ligeledes fremadrettet at bidrage positivt til koncernens præmievækst.

 

Forsikring fik i 2. kvartal 2021 et forsikringsteknisk resultat på 326 mio. kr. mod 237 mio. kr. i 2. kvartal 2020. Resultatet afspejler en meget tilfredsstillende udvikling i den underliggende forretning, et gunstigt forløb for vejrligs-skader og et positivt afløbsresultat.

 

Endvidere er der i det forsikringstekniske resultat inkluderet en positiv engangs-effekt på 64 mio. kr. som følge af en udvidelse af Alm. Brands partielle interne model for skadesforsikrings-risici. Skadesfrekvensen var som forventet påvirket af Covid-19 og den lavere aktivitet i samfundet i den første del af kvartalet, hvilket sammenholdt med det fortsatte fokus på forbedringer i den underliggende drift betød, at skades-erstatningerne til småskader blev noget lavere end normalt. Bruttopræmieindtægterne steg 1,7% til 1.381 mio. kr. og Combined Ratio blev 76,3 mod 82,5 i 2. kvartal 2020. Resultatet i Forsikring indeholder tillige et positivt bidrag fra investeringer på 20 mio. kr. mod 72 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Resultatet er meget tilfredsstillende.

 

Resultatet i Pension blev i 2. kvartal 2021 et overskud på 23 mio. kr. før skat mod 30 mio. kr. før skat i 2. kvartal 2021, og de samlede pensionsindbetalinger blev på 316 mio. kr. i kvartalet mod 361 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Udviklingen dækker over et uændret niveau i løbende præmieindbetalinger, men til gengæld et fald i engangs-indbetalingerne. Resultatet er tilfredsstillende.

 

Opdatering på købet af Codan Forsikrings danske forretning

Aktiviteterne afledt af købet af Codan forløber som planlagt, herunder forberedelse af ekstraordinær general-forsamling og aktieemission samt indhentning af myndighedsgodkendelser.

Endvidere har Alm. Brand af 1792 fmba meddelt, at foreningen forventer at lånefinansiere i størrelsesorden 500 mio. kr. med henblik på at øge sit tilsagn om deltagelse i den forestående kapitaludvidelse i Alm. Brand A/S fra 3.750 mio. kr. til 4.250 mio. kr.

 

Forventninger til 2021

Alm. Brand forventer et resultat før skat på 700-750 mio. kr. for 2021 eksklusive afløbsresultat for de kommende to kvartaler. Samlet set er forventningerne uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 12/2021 af 11. juni 2021, hvor forventningerne blev opjustereret fra et tidligere niveau på 650-700 mio. kr.

 

Forventningerne til de enkelte dele af resultatet ændres imidlertid jf. nedenstående.

 

For Forsikring forbedres forventningerne med yderligere 75 mio. kr. til et overskud på 800 mio. kr. før skat mod tidligere 725 mio. kr. Forbedringen følger af indtjeningseffekten af en udvidelse af den partielle interne model. Forventningerne til præmievæksten fastholdes på 1,5%-2,0%, idet fokus er på fortsat lønsom vækst.

Omkostnings-procenten for hele året forventes at blive som tidligere udmeldt, dvs. i niveauet 17-17,5%. Combined Ratio forventes at blive i niveauet 87 mod tidligere forventet 89.

 

For Pension forventes uændret et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4%.

 

For øvrige aktiviteter ændres forventningerne til et underskud på 175 mio. kr. før skat mod tidligere 100 mio. kr. Ændringen følger dels af negative kursreguleringer på unoterede aktier samt kurstab i forbindelse med indfrielse af ansvarlig kapital og dels af en højere end forventet forsikringsomkostning relateret til Codan-transaktionen (warranty & indemnity insurance) .

 

De finansielle forventninger er baseret på en fortsættelse af et lavt renteniveau i 2021. Koncernen har en betydelig portefølje af investeringsaktiver og et fortsat lavt renteniveau påvirker derfor koncernens samlede resultatdannelse.

 

Koncernens mål frem mod 2022

Alm. Brand har tidligere formuleret en række finansielle målsætninger for perioden frem mod 2022. Ambitionen i 2022 har været at opnå en:

  • Vækst i løbende bruttopræmieindtægter i Forsikring på 5%.
  • Combined Ratio i Forsikring på under 90.
  • Bruttoomkostningsprocent i Forsikring i niveauet 16.
  • Vækst i de løbende præmier i Pension på 4-5%.

I tillæg til de finansielle målsætninger har Alm. Brand formuleret ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er 70 og målsætningen for medarbejdertilfredshed er en score på 80, og disse forbliver uændrede.

 

Som følge af købet af Codan og den deraf følgende dannelse af et nyt og større Alm. Brand vil koncernens målsætninger blive reformuleret med reference til den værdiskabelse som transaktionen forventes at skabe. Købet af Codan Forsikring forventes isoleret set at skabe værdi for aktionærerne i form af et afkast på investeringen (ROI) på omkring 7% efter skat og en øget indtjening pr. aktie (EPS) på mere end 15% i 2024 og derved skabe et efterfølgende væsentligt potentiale for at øge det ordinære udbytte over tid.