Ansvarsfraskrivelse


Denne investeringsanbefaling er udarbejdet af Investeringsrådgivning til personlig orientering for de investorer, som Investeringsrådgivning har udleveret investeringsanbefalingen til. Investeringsanbefalingen er baseret på offentlig tilgængelige oplysninger samt egne beregninger herpå.

 

Oplysningerne i investeringsanbefalingen er ikke at betragte som personlige anbefalinger eller investeringsrådgivning. Formålet med investeringsanbefalingen er at give information om investeringsmuligheder, og investeringsanbefalingen kan alene betragtes som del af et informationsgrundlag til brug for en investeringsbeslutning.

 

Investeringsrådgivning påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationer i investeringsanbefalingen. Investeringsanbefalingen skal ikke opfattes som et tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Investeringsrådgivning påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i investeringsanbefalingen. Investeringsrådgivning og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige over for tredjemand for direkte eller indirekte skade samt følgeskade, der opstår som følge af brug af oplysninger indeholdt i investeringsanbefalingen, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, selv hvis Investeringsrådgivning direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen.

 

Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Oplysninger i investeringsanbefalingen om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til, at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger omkring enhver form for investering i finansielle instrumenter, som omtales i denne investeringsanbefaling, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

Såfremt investeringsanbefalingen indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

 

Anvendte finansielle modeller og metoder

Investeringsanbefalingen er udarbejdet på baggrund af en kombination af én eller flere dele af metoder for værdiansættelse. I vurderingen og eventuelle anbefalinger kan indgå, men ikke begrænset til, elementer som den makroøkonomiske udvikling, branchekendskab, udviklingen i historiske selskabsrapporter, selskabets egne samt konkurrenternes forventninger.

 

Med mindre andet er angivet, er kursoplysninger indeholdt i investeringsanbefalingen lukkekurser fra handelsdagen før datoen for udsendelsen af investeringsanbefalingen.

 

Kilder til investeringsanbefalingen

Investeringsanbefalingen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Investeringsrådgivning anser for troværdig. Investeringsrådgivning står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende, og de bør ikke antages herfor. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig bekræftelse af oplysningerne.

 

De meninger, der fremgår af anbefalingen, er Investeringsrådgivnings ansattes meninger og afspejler deres vurdering pr. dato for anbefalingens udarbejdelse. Investeringsanbefalingen eller dele heraf har ikke været forelagt det omhandlede selskab forud for anbefalingens offentliggørelse.

Alm. Brand anvender cookies  - og til mere end bare at spise. Cookies er nødvendige for at få vores website    til at fungere. Vi bruger vores egne cookies og tredjeparts-cookies til statistik, markedsføring og integration    af tjenester. Klikker du videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies. 

Note: Hovedaktiviteterne i Saxo Privatbank er nu en del af Alm. Brand Bank. Indtil vi kommer helt på plads, vil du i en periode fortsat kunne se Saxo Privatbanks CVR-nr. (32 77 66 55) i aftaler, dokumenter, vilkår m.m., men det er Alm. Brand Bank, som du handler med eller indgår aftaler med.